Català·Castellano
logomila
Carregant
HOME   FIRMA   EQUIP   ÀREES DE SERVEI   LINKS D'INTERÈS   CONTACTE

àrees de servei

Milà Advocats és una firma especialitzada en dret immobiliari, dret urbanístic, dret de la construcció i de l'edificació i dret del medi ambient.

serveis

serveis

Assessorament a Administracions Públiques

Assessoria jurídico-administrativa de les Administracions Públiques:
 • Emissió d'Informes Sobre Instruments de Planejament i Gestió Urbanística
 • Redacció de propostes d'acords dels òrgans municipals en matèria urbanística, execució gestió i planejament urbanístic
 • Assessorament als Serveis Tècnics municipals i als diferents òrgans de govern municipal
 • Assistència jurídica i defensa municipal davant de qualsevol ordre jurisdiccional: contenciós administratiu, civil, laboral o penal


serveis

Administratiu sancionador

Procediments administratius sancionadors en totes les instàncies:
 • Urbanística
 • Contractació administrativa
 • Medi ambient
 • Domini públic
 • Tributària
 • Activitats


serveis

Dret civil i immobiliari

Assessorament i defensa jurídica en matèria de Dret Privat, Civil i immobiliari judicial i extrajudicialment. En matèria de dret civil, ens centrem principalment en l'àmbit contractual:

 • Assessorament en la negociació
 • Redacció de contractes
 • Resolució judicial o extrajudicial de controvèrsies

Dret immobiliari i registral:

 • Immatriculació de finques
 • Excessos de cabuda
 • Represa del tracte interromput
 • Accés al registre de títols

Adquisició i protecció de la propietat i possessió immobiliària:

 • Interdictes
 • Reivindicatoris
 • Procediments declaratius de Domini
 • Defensa davant vies de fet
 • Arrendaments urbans
 • Reclamacions de quantitat
 • Responsabilitat civil
 • Comunitats de propietaris

Arrendaments urbans i rústics:

 • Preparació
 • Interpretació i execució de contractes d'arrendaments de finques urbanes -residencials, industrials, comercials- i rústiques

Drets de consumidors i usuaris:

 • Reclamacions per qualitat de subministraments
 • Compravendes

Mercantil:

 • Contractes de vendes de béns i serveis
 • Reclamacions de facturacions
 • Constitució de societats mercantils
 • "Successions" –preparació i interpretació de testaments, actes de voluntats anticipades, acceptacions d'herències–

Successions-herències:

 • Acceptació d'herències
 • Declaració d'hereus ab-intestat
 • Repartiment herències


serveis

Procediment Contenciós-administratiu

Assistència en procediments contenciosos-administratius en totes les seves instàncies:
 • Jutjats del Contenciós i sales dels Tribunals Superiors de Justícia, Audiència Nacional i Tribunal Suprem
 • Defensa o impugnació d’Instruments de Planejament general, parcial o especial
 • Projectes de reparcel·lació, compensació o expropiació
 • Instruments de gestió urbanística
 • Llicències d'obra i activitats
 • Convenis urbanístics
 • Ordres de restabliment de la legalitat urbanística infringida
 • Expedients sancionadors
 • Costes
 • Medi ambient
 • Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques i totes les matèries sotmeses a dita jurisdicció


serveis

Medi Ambient

Assessoria i defensa jurídica en matèria de Medi Ambient.
 • Assessorament i redacció d'estudis ambientals per instruments de planejament urbanístic
 • Atorgament de permisos, llicències, autoritzacions i concessions
 • Activitats amb Incidència ambiental
 • Defensa en procediments sancionadors de caràcter ambiental
 • Delictes Ambientals


serveis

Expropiació forçosa

Formulació i tramitació de projectes d'expropiació forçosa o taxació conjunta.
 • Obtenció de sòls de sistemes generals adscrits o requerits per les infraestructures urbanístiques
 • Defensa de particulars i assessorament davant d’expedients expropiadors: negociació de justipreus, formulació de fulls d'apreuament, intervenció davant els Jurats d'expropiació forçosa i en seu contenciosa-administrativa, retaxacions i reversions


serveis

Responsabilitat patrimonial de l'Administració

Assessorament i defensa, tant en seu administrativa com jurisdiccional, en matèria de reclamació de responsabilitat patrimonial davant les administracions estatal, autonòmica o local, derivada del funcionament normal, o anormal dels serveis públics.


serveis

Planejament Urbanístic

Col·laborem en l'elaboració i redacció d'Instruments d'Ordenació del Territori i Planejament urbanístic:
 • Plans generals municipals d'ordenació
 • Plans parcials
 • Estudis de detall
 • Modificacions puntuals de normes urbanístiques
 • Instruments d'ordenació territorial d'àmbit supramunicipal


serveis

Gestió Urbanística

 • Redacció de Projectes de Reparcel·lació
 • Projectes de Delimitació
 • Constitució i Gestió de Juntes de Compensació
 • Entitats col·laboradores


serveis

Disciplina urbanística

Assessorament a ajuntaments i particulars:
 • Redacció d'escrits d'al·legacions, recursos administratius i contenciosos administratius
 • Tramitació d'expedients sancionadors


serveis

Contractació

Tramitació de procediments de contractació d'obres, serveis, concessions d'obra pública, subministrament, gestió de serveis públics, etc.


serveis

Concessions

Tramitació i concertació de Concessions d'Obres Públiques i explotació de serveis o béns de titularitat pública, assessorant a particulars i empreses privades, entitats i organismes públics i administracions. Tramitació i gestió de concessions de domini públic de tot tipus.


HOME   FIRMA   EQUIP   ÀREES DE SERVEI   LINKS D'INTERÈS   CONTACTE

2013 Milà Advocats, tots els drets reservats